Algemene voorwaarden

Deze vertaling is enkel ter informatieve titel, en heeft geen juridische waarde.

Algemeen

1°a. De gehele relaties tussen CLL en haar klanten worden beheerst door deze algemene verkoopsvoorwaarden, behoudens uitdrukkelijke afwijking, schriftelijk aanvaard door CLL. Door het plaatsen van zijn bestelling aanvaardt de klant deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarbij hij verzaakt aan de algemene en bijzondere voorwaarden vermeld in zijn eigen bestelbons, in zijn brieven of op zijn handelsdocumenten, ook indien deze met de hand werden opgemaakt voor of na het opstellen van onze documenten.

1°b. - Bij het gebruik in de huidige voorwaarden van het woord "les" wordt een opleidingseenheid bedoeld op een gegeven datum voor een gegeven aantal uren (bijv.: een les van 2 uur, georganiseerd op 29 februari van 09.00 tot 11.00 uur). Bij het gebruik in de huidige voorwaarden van het woord "cursus" wordt een volledig programma lessen bedoeld (bijv.: een cursus van 30 uren Engelse les op niveau A2, die aanvangt op 22 januari en eindigt op 12 april).

- Onder "overmacht" wordt een onoverkomelijke en onvoorziene omstandigheid verstaan, die is ontstaan buiten de wil om van diegene die ze inroept, en waarvan de gevolgen ondanks alle aangewende ijver niet hadden kunnen worden vermeden, zoals stakingen, ziekte van de lesgevers of klimatologische omstandigheden.

2° De brochures/webaanbiedingen van het CLL zijn geheel te goeder trouw opgesteld volgens de informatie die op het ogenblik van hun redactie beschikbaar was. Eventuele fouten of wijzigingen zullen aan de klant worden meegedeeld onder de vorm van errata of kennisgevingen van wijzigingen.

In bepaalde omstandigheden kan het CLL genoodzaakt zijn tijdelijk of definitief een gegeven lesformule te schrappen, waarbij het uiteraard beschikbaar blijft om de klant een alternatief voor te stellen.

3° De klant moet het CLL alle nuttige informatie doorgeven die hem uitdrukkelijk wordt gevraagd of die redelijkerwijze het goede verloop van zijn opleiding zou kunnen beïnvloeden. Wanneer de klant foutieve inlichtingen doorgeeft die bijkomende kosten met zich meebrengen voor het CLL, zullen deze kosten aan hem worden aangerekend.

4° Het CLL kan alle kosten die voortkomen uit wijzigingen die de klant aan zijn initiële reservatie zou aanbrengen, aan deze laatste aanrekenen.

Inschrijving

5° Vanaf zijn inschrijving is de klant definitief en onherroepelijk gebonden ten aanzien van het CLL, onafhankelijk van de betaling van een voorschot en onder voorbehoud van de artikelen 8° en 9° hierna.

6° De inschrijving voor een opleiding kan telefonisch gebeuren, per brief of in een Centrum van het CLL. Meteen na de ontvangst van zijn inschrijving ontvangt de klant een bevestiging van zijn inschrijving via een document dat hem wordt overhandigd of hem met de post of per e-mail wordt toegestuurd. De inschrijving, zoals ze op deze bevestiging is hernomen, verplicht de klant om de opleiding te volgen tijdens de periode en volgens het uurrooster die in dat document zijn opgegeven.

7° De klant kan zich inschrijven bij het raadplegen van de website van het CLL (www.cll.be). In dat geval verbindt de klant er zich door de bevestiging van zijn reservering onherroepelijk toe om de gekozen opleidingscursus te volgen, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot annulering zoals voorzien in artikel 8. Meteen na de ontvangst van zijn inschrijving ontvangt de klant per e-mail een bevestiging van zijn inschrijving. De inschrijving, zoals ze in deze bevestigingsmail is hernomen, verplicht de klant om de opleiding te volgen tijdens de periode en volgens het uurrooster die in dat document zijn opgegeven.

Annulering

8°a. De annuleringen van inschrijvingen dienen steeds te gebeuren, ofwel per aangetekend schrijven, ofwel persoonlijk door de klant aan het onthaal van het Centrum waar hij zijn opleiding had moeten volgen (en waar hij zijn annuleringsformulier zal tekenen).

Behoudens overmacht wordt de annuleringsvergoeding als volgt vastgesteld:

 • Annulering meer dan 31 dagen voor de opleiding: 8 % van de prijs van de opleiding.
 • Annulering tussen 31 en 22 dagen voor de opleiding: 15 % van de prijs van de opleiding.
 • Annulering tussen 21 en 15 dagen voor de opleiding: 30 % van de prijs van de opleiding.
 • Annulering tussen 14 en 8 dagen voor de opleiding: 50 % van de prijs van de opleiding.
 • Annulering tussen 7 dagen en 1 dag voor de opleiding: 75 % van de prijs van de opleiding.
 • Annulering op de dag zelf van de les en niet verschijnen tijdens de les (no show): 100 % van de prijs van de opleiding.

8°b. Wanneer de klant gekozen heeft voor een annuleringsverzekering, blijft hij altijd de betaling van 100 % van zijn premie verschuldigd.

8°c. Wanneer de aankoop van de opleiding gebeurde via de website van het CLL, heeft de klant het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag waarop het dienstencontract werd afgesloten, aan het CLL mee te delen dat hij verzaakt aan de aankoop, en dit zonder schadevergoeding en zonder opgave van motief. Deze kennisgeving kan enkel gebeuren via een aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van het CLL. Indien een betaling werd verricht, zal deze in dat geval volledig worden terugbetaald.

Dit verzakingsrecht kan niet worden uitgeoefend indien de bestelde opleiding voor het einde van de verzakingstermijn van 14 dagen aanvangt.

In geval van een annulering na de termijn van 14 dagen waarover hierboven sprake is, is de annuleringsvergoeding zoals vastgesteld in punt 8°a. van toepassing.

8°d. Wat de formules ‘à la carte’ en de individuele lessen met een variabel uurrooster betreft, wordt elke les die niet minstens een werkdag voor de vastgelegde afspraak verplaatst wordt, als gegeven beschouwd en dus gefactureerd. Om geldig te zijn moet het verplaatsen van de les verplicht schriftelijk en meer dan 24 uur voor de aanvang van de les gebeuren, via het e-mailadres report@cll.ucl.ac.be (of per fax aan de eenheid van het CLL die belast is met de organisatie van de les). Deze mogelijkheid van kosteloze verplaatsing is maximum vier maal per besteld cursuspakket met lessen geldig. Voor elke bijkomende verplaatsing wordt de verplaatste les volledig gefactureerd.

Aanpassing van de opleidingsvoorwaarden

9° Wanneer het aantal personen dat ingeschreven is voor een opleiding lager is dan het minimum aantal zoals aangegeven in het programma dat op internet of in de brochures van het CLL staat, of bij een belangrijke wijziging van de data of van het aantal uren die voorzien zijn voor de opleiding, behoudt het CLL zich het recht voor om de cursus te annuleren middels terugbetaling van de totaliteit van het bedrag dat door de klant voor deze cursus is betaald, tenzij een beter akkoord wordt getroffen door de partijen.

Inschrijvingsgeld

10° De in het programma van het CLL vermelde prijzen zijn alle taksen inbegrepen.

11° Het inschrijvingsgeld is betaalbaar ten laatste de eerste dag van de cursus. Het CLL behoudt zich het recht voor om de toegang tot de les te weigeren aan elke persoon die het saldo van zijn inschrijving niet heeft betaald, onverminderd het recht voor CLL om de volledige betaling van het inschrijvingsgeld te eisen.

12° De facturen van het CLL zijn contant betaalbaar. Elke som die onbetaald blijft op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een verwijlintrest aan 1 % per maand, evenals met een forfaitaire vergoeding van 10 % met een minimum van € 40.

13° Behoudens bewezen overmacht blijft elke persoon die een cursus verlaat de betaling van de totaliteit van het inschrijvingsrecht voor deze cursus verschuldigd.

14° De eventuele tussenkomst van de overheid in de betaling van het inschrijvingsgeld, via onder meer de regelingen van opleidingscheques, taalcheques en KMO-portefeuille, moet gemeld worden op het ogenblik van de inschrijving en moet gebeuren volgens de van kracht zijnde reglementeringen. De klant moet voor het begin van de opleiding het bewijs leveren van de tussenkomst en blijft alleen het gehele inschrijvingsgeld verschuldigd indien deze tussenkomst niet wordt toegekend. Deze tussenkomst mag geen betrekking hebben op de lessen die het voorwerp uitmaken van een promotie of van een prijsvermindering.

Gespreide betalingen

15° Het CLL biedt de mogelijkheid om bepaalde cursuspakketten met lessen gespreid te betalen volgens een vooraf opgestelde betaalagenda. Deze mogelijkheid wordt aangeboden zonder bijkomende kosten en enkel in geval van betaling met creditcard. De klant die voor deze mogelijkheid kiest, verbindt zich ertoe om zijn engagement tot gespreide betalingen te respecteren en om niet aan zijn creditcardoperator te vragen om de betaling van de schijven die nog aan het CLL verschuldigd zijn te blokkeren. In geval van het niet respecteren van dit engagement zal het CLL een supplement van € 40 aanrekenen voor administratieve kosten, onverminderd het recht voor het CLL om de volledige betaling van het de nog verschuldigde sommen te eisen.

Deelname aan de lessen

16° De lokalen en het materiaal die ter beschikking worden gesteld van de deelnemers in het kader van hun lessen moeten “als goed huisvader” worden gebruikt. Elke beschadiging wordt in rekening gebracht van de onachtzame persoon.

17° Het CLL behoudt zich het recht voor om de toegang tot een les te weigeren aan een deelnemer wiens gedrag belet dat de andere leden van zijn groep of de andere klanten van het CLL hun les op een normale manier volgen. Elke uitsluiting om disciplinaire redenen gebeurt zonder terugbetaling of vergoeding.

Reservering van accommodatie

18° Elk verzoek tot reservering van accommodatie wordt slechts bevestigd mits betaling van het gehele bedrag van de huur. Voor elke annulering voor het begin van de huur blijft een bedrag van 50 % van de totale prijs van de huur verschuldigd. Indien de annulering optreedt na het begin van de huurperiode, blijft het gehele bedrag verschuldigd.

Verantwoordelijkheid van de klant

19° De klant staat in voor de schade die hij heeft berokkend aan het CLL, aan zijn aangestelden en/of aan zijn vertegenwoordigers, door zijn fout of als gevolg van de niet-uitvoering van zijn contractuele verplichtingen. De fout wordt beoordeeld via verwijzing naar het normale gedrag van een deelnemer aan een opleiding.

Klachtenprocedure

20°a. Voor de aanvang van de opleiding:

Indien de klant voor de aanvang van zijn opleiding een klacht heeft, moet hij deze zo snel mogelijk indienen bij het CLL per aangetekend schrijven naar het adres zoals vermeld in punt d. van het huidig artikel, of per schrijven met ontvangstbevestiging.

20°b. Tijdens de vorming:

De klachten die tijdens de uitvoering van het contract ontstaan, moeten zo snel mogelijk worden ingediend opdat er een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor zal de klant zich richten tot de Verantwoordelijke van het CLL-centrum waar hij zijn opleiding volgt (lessen in een CLL-centrum), tot een vertegenwoordiger van CLL Business of tot een vertegenwoordiger van het bedrijf of de instelling die de opleiding organiseert (lessen in bedrijven), of rechtstreeks tot de Kwaliteitsverantwoordelijke van het CLL. De klacht moet schriftelijk gebeuren en minstens de concrete elementen bevatten die deze staven.

20°b. Na de vorming:

De klachten die onmogelijk tijdens de opleiding konden worden ingediend of die niet op een bevredigende wijze tijdens de opleiding werden opgelost, moeten uiterlijk een week na het beëindigen van de opleiding worden ingediend bij het CLL, ofwel per aangetekend schrijven, ofwel per schrijven met ontvangstbevestiging. Elke klacht die na deze termijn wordt ingediend zal onontvankelijk zijn.

20°d. Adresgegevens van de Kwaliteitsverantwoordelijke van het CLL: CLL Language Centres – Kwaliteitsverantwoordelijke – Voie Cardijn 8 – B-1348 Louvain-la-Neuve. E-mailadres: quality@cll.ucl.ac.be

Bijzondere voorwaarden: Bedrijven en Instellingen

21° De bestelling van de opleiding gebeurt via e-mail. Meteen na de ontvangst van zijn bestelling ontvangt de klant een schriftelijke bevestiging van de bestelling. Meteen na de ontvangst van deze bevestiging beschikt de klant over een termijn van 48 werkuren om wijzigingen aan te brengen aan zijn initiële bestelling. Eens deze termijn verstreken is, wordt de bestelling als definitief beschouwd en is het engagement van de klant naar het CLL bindend.

22° Bij ontstentenis van een bijzondere procedure van de klant, die wordt vermeld in een offerteaanvraag of op de bestelbon, maakt elke bestelling van lessen het voorwerp uit van een facturatie van het totale bedrag van de bestelling, te betalen als voorschot.

23° De facturen van het CLL zijn contant betaalbaar. Elke som die onbetaald blijft op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een verwijlintrest aan 1 % per maand, evenals met een forfaitaire vergoeding van 10 % met een minimum van € 40.

24° De annulering van de bestelde cursuspakketten met lessen moet altijd gebeuren per aangetekend schrijven naar het CLL.

De annuleringsvergoeding wordt als volgt vastgesteld:

 • Annulering tussen 31 en 22 dagen voor de geplande opleiding: 15 % van de prijs van de opleiding.
 • Annulering tussen 21 en 15 dagen voor de geplande opleiding: 30 % van de prijs van de opleiding.
 • Annulering tussen 14 en 8 dagen voor de geplande opleiding: 50 % van de prijs van de opleiding.
 • Annulering tussen 7 dagen en 1 dag voor de geplande opleiding: 75 % van de prijs van de opleiding.
 • Annulering vanaf de 1ste dag van de opleiding: 100 % van de prijs van de opleiding.

25° Elke les die niet minstens 1 werkdag voor de afgesproken datum verplaatst is, wordt beschouwd als zijnde gegeven en dus gefactureerd. Om geldig te zijn moet het verplaatsen van de les verplicht schriftelijk en meer dan 24 uur voor de aanvang van de les gebeuren, via het e-mailadres cancel@cll.ucl.ac.be. Deze mogelijkheid van kosteloze verplaatsing is maximum vier maal per besteld cursuspakket met lessen geldig. Voor elke bijkomende verplaatsing wordt de verplaatste les volledig gefactureerd.

26° Elke wijziging door de klant van de data, uren en/of de frequentie van de cursussen zoals ze initieel door de klant waren aanvaard, brengt, om de administratieve kosten te dekken, automatisch de vermindering met een uur van het aantal nog te geven lessen met zich mee.

27° De modaliteiten van het verplaatsen van de opleiding moeten bij de bestelling aan het CLL worden doorgegeven. Bij gebrek daaraan wordt de standaardprocedure van het CLL toegepast.

Bijzondere voorwaarden: Taalstages

28° Elke inschrijving wordt binnen de 7 dagen na haar ontvangst aan de klant bevestigd. Indien het cursuspakket met lessen niet langer beschikbaar is, stelt het CLL een gelijkaardig alternatief voor. In geval van een inschrijving binnen een termijn van 2 weken voor het vertrek wordt een bijkomende lastminutekost van € 30 aangerekend. Voor verblijven buiten de Eurozone wordt de prijs van de stage aangegeven in de lokale munteenheid. Deze wordt omgerekend op de dag dat de factuur wordt uitgeschreven. Er wordt een internationale bankkost van € 15 aangerekend voor banktransfers door het CLL naar zijn partnerscholen buiten de Eurozone.

29° Elke reservering maakt het voorwerp uit van een voorschot van 30 % van het totale bedrag van de stage, te betalen als voorafbetaling. Het saldo moet ten laatste 4 weken voor de aanvang van de stage volledig worden betaald. Elke reservering die plaatsvindt binnen een termijn van minder dan 6 weken voor het begin van de stage maakt het voorwerp uit van de volledige betaling van het bedrag van de stage.

30° Voor elke wijziging die plaatsvindt voor het vertrek dient een schadevergoeding te worden betaald van € 30 voor de administratieve kosten. Een verandering van de plaats van de stage wordt beschouwd als een annulering volgens de voorwaarden zoals vermeld in punt 31.

31° Elke annulering van een taalstage dient te gebeuren per aangetekend schrijven naar het CLL.

De annuleringsvergoeding wordt als volgt vastgesteld:

 • Annulering meer dan 31 dagen voor de stage: € 50 forfaitaire administratieve kosten.
 • Annulering tussen 31 en 22 dagen voor de stage: 15 % van de prijs van de stage.
 • Annulering tussen 21 en 15 dagen voor de stage: 30 % van de prijs van de stage.
 • Annulering tussen 14 en 8 dagen voor de stage: 50 % van de prijs van de stage.
 • Annulering tussen 7 dagen en 1 dag voor de stage: 75 % van de stage.
 • Annulering op de dag zelf van de stage, niet verschijnen tijdens de les (no show) of vervroegde terugkeer: 100 % van de prijs van de stage.

32° Er kan voor al onze stages een reisverzekering - annuleringskosten worden afgesloten bij "De Europese". Deze verzekering dekt de klant persoonlijk voor de annuleringskosten in geval hij in de onmogelijkheid verkeert om te reizen (ziekte, ongeval, overlijden van een familielid, aanwerving of verlies van werk, inhaalexamen, enz. van de klant). Door bij zijn inschrijving voor deze verzekering te kiezen, aanvaardt de klant de verzekeringsvoorwaarden van "De Europese".

33° Alle stappen die ondernomen moeten worden in functie van de reis (douane, verzekeringen, paspoort, visum, enz.) vallen ten laste van de klant. Het CLL of zijn partners kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet-naleven door de klant van de wettelijke verplichtingen van het opvangland.

34° Het CLL en zijn partnerscholen houden zich het recht voor om een inschrijving te weigeren of een deelnemer zonder enige terugbetaling terug te sturen wanneer zijn gedrag schade toebrengt aan het goed functioneren van een school. Alle kosten die verband houden met de dienstverlening vallen ten laste van de deelnemer, zijn ouders of zijn wettelijke voogd. De deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de schade of het verlies dat tijdens zijn verblijf werd veroorzaakt.

35° Het CLL houdt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen in geval van onvoorzienbare wijzigingen in de financiële voorwaarden die verband houden met de bestelling. Wanneer de verhoging meer dan 10 % bedraagt van het door het CLL bevestigde forfait heeft de klant het recht om zijn contract kosteloos op te zeggen. Deze opzegging dient te gebeuren per aangetekend schrijven, binnen de 10 dagen die volgen op de mededeling van de prijsverandering.

36° Behoudens andersluidende vermelding in de bevestiging van de stage, zijn de uitstappen, de kosten voor de examens of het pedagogisch materiaal niet inbegrepen. Deze moeten rechtstreeks ter plaatse worden betaald. De lokale of nationale feestdagen geven geen recht op een terugbetaling of compensatie.

37° Klachten die tijdens de uitvoering van de stage ontstaan, moeten zo snel mogelijk ter plaatse worden ingediend, op gepaste wijze en zo dat dit als bewijs kan dienen, opdat er een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor zal de klant zich richten tot een vertegenwoordiger van de school waar de stage doorgaat of/en tot de verantwoordelijke van het CLL die zijn dossier heeft behandeld. Indien het probleem niet meteen kan worden opgelost, kan de klant, uiterlijk 30 dagen na het einde van de stage, per aangetekend schrijven een schriftelijke klacht richten tot het CLL. Elke klacht die na deze termijn wordt ingediend zal onontvankelijk zijn.

Varia

38° Bepaalde gegevens die hernomen zijn op het inschrijvingsformulier zullen worden opgenomen in het klantenbestand van het CLL en kunnen gebruikt worden door bepaalde partners van het CLL. De klant kan, door een brief met zijn klantnummer te sturen naar het adres info@cll.ucl.ac.be, bekomen dat zijn persoonlijke gegevens bij het CLL aan hem worden meegedeeld. Hij kan de verbetering bekomen van alle onjuiste gegevens en/of de verwijdering van deze gegevens uit het bestand.

39° Behoudens andersluidende vermelding, voor het begin van de opleiding schriftelijk door de klant aan het CLL meegedeeld, kunnen getuigenissen, films of foto's die hem betreffen, vermelden of voorstellen binnen het kader van zijn opleiding gebruikt worden voor promotiedoeleinden, wat ook de vorm en de drager van dergelijke acties zijn.

40° Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de vrederechter van het 2e kanton van Waver en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Nijvel bevoegd.